Правила коришћења

www.vidovadnns.rs је интерактивни веб портал Удружења Видовдан из Новог Сада. Сајт презентује, информише, и пружа друге услуге. Сајт је намењен и интерактивној комуникацији са посетиоцима и то у складу са овим Правилима коришћења.

Ауторство

Сваким приступом порталу www.vidovdanns.rs или било ком његовом делу или подсајтовима, сматра се да је корисник упознат са Правилима коришћења и евентуалним ризицима који настају из коришћења ових веб страна, као и да их у целости прихвата.

Удружење Видовдан (у даљем тексту Удружење) је власник ауторских права на све сопствене садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података и програмерски код).

Уколико посетилац неовлашћено и у сврхе које нису личне, користи и у другим медијима преноси било који део портала без писане сагласности власника, сматраће се да врши повреду ауторских права Удружења. У случају повреде ауторских права, Удружење у складу са Законом, има право на судску заштиту и накнаду штете.

Удружење ће размотрити примедбе посетилаца који сматрају да им је објављивањем садржаја на порталу повређено сопствено ауторско право. У случају да се утврди да се ради о повреди ауторских права, текст, фотографија и др. биће уклоњени са сајта.

Удружење није одговорно ни за какву штету насталу оглашавањем на свом порталу, јер се ради о пословном односу између посетиоца портала и оглашивача.

Коментари

Интерактивност на сајту  корисници остварују пре свега кроз учешће у онлајн анкетама, коментарисању и оцењивању објављених текстова. Анонимним учешћем у коментарисању посетиоци прихватају правила понашања која су успостављена од стране Удружења објављена у виду овог  Правилника.

Kоментари на чланке, фотографије, видео материјал и анкете представљају ставове и мишљења аутора, а не  власника сајта (Удружења), које одриче одговорност за ставове изнесене у њима. Удружење задржава право да не објави садржаје којима се повређује приватност неког лица, увредљиве садржаје као и садржаје који су у супротности са одредбама Закона о јавном информисању.

Језик коментарисања је српски у ћириличном облику.

У коментарима није дозвољена употреба свих великих слова (CAPS), гломазних фонтова, ЈAVA, табела, посебних заглавља или сличних HTML садржаја.

Коментари који немају смисла, садрже увреде, претње, вулгарне речи, порнографију, отворене клевете или позиве на насиље, као и поруке које администратор сматра неприличним, неће бити толерисане и уклониће се. То се посебно односи на изражавања или подстицања националне, расне, верске, сексуалне и било какве друге мржње, дискриминације и нетолеранције.

У коментарисању чланака, фотографија, видеа и анкета, није дозвољено било какво оглашавање или пропагирање, укључујући политичко, религиозно и комерцијално. Није дозвољена употреба материјала који су заштићени ауторским правом. Преношење коментара других у целини са истог или других сајтова и форума, није дозвољено.

Садржаји који су путем веб сервиса доступни на нашем сајту у надлежности су ових сервиса и за њихов садржај нисмо одговорни.

Удружење се не обавезује да образложи разлоге за предузимање мера санкционисања корисника који крше наведене стандарде и задржава право да мења и допуњује правила о коришћењу истог.